Rainer Visseli volituste ennetähtaegne lõppemine ja Rõuge Vallavolikogu liikme määramine

Tagasi

RÕUGE VALLA VALIMISKOMISJONI
O T S U S

Haanja 25. oktoober 2017 nr 17-14

Rõuge Vallavolikogu liikme Rainer Visseli volituste ennetähtaegne lõppemine
ja Rõuge Vallavolikogu liikme määramine

Rõuge Vallavolikogu liige, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjas valimisringkonnas nr 5 kandideerinud Rainer Vissel, on 23.10.2017 esitanud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lg 3.1 alusel avalduse (registreeritud 23.10.2017 Rõuge valla dokumendiregistris nr 18-6/711-10 all), milles ta loobub Rõuge Vallavolikogu liikme kohast.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 2 kohaselt lõpevad volikogu liikme volitused enne tähtaega seoses tagasiastumisega. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 20 lg 1 kohaselt astub volikogu liikme tagasiastumise korral tema asemele volikogu asendusliige, kes määratakse valimiskomisjoni otsusega kinnitatud asendusliikmete nimekirja alusel. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 20 lg 5 alusel saab volikogu liikme volituste lõppemisel volikogu liikmeks sama erakonna või valimisliidu valimata jäänud kandidaat, kes kandideeris samas valimisringkonnas, milles kandideeris asendatav volikogu liige.

Rõuge valla valimiskomisjoni 20. oktoobri 2017 otsuse nr 17-9 “Rõuge Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” kohaselt tuleks Rainer Visseli asemele Rõuge Vallavolikogus määrata Erakond Isamaa ja Res Publica Liit valimisringkonna nr 5 nimekirjast teine asendusliige, kelleks on Maigi Niilus.

Maigi Niilus on 24. oktoobril 2017 teatanud kirjalikult (avaldus registreeritud 24.10.2017 Rõuge valla dokumendiregistris nr 18-6/711-12 all) enda volikogu liikme mandaadist loobumisest. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 20 lg 6 kohaselt kui asendusliige teatab kirjalikult oma loobumisest või ei saa volikogu töös osaleda sama seaduse § 18 1. lõikes märgitud põhjustel, kaotab asendusliige oma koha asendusliikmete nimekirjas.

Kuna Maigi Niilus on loobunud, tuleb Rõuge valla valimiskomisjoni 20. oktoobri 2017 otsuse nr 17-9 “Rõuge Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” kohaselt Rainer Visseli asemele Rõuge Vallavolikogus määrata Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjast kolmas asendusliige, kelleks on Igor Raju. Igor Raju on 25.10.2017 kirjalikult teatanud (avaldus registreeritud 25.10.2017 Rõuge valla dokumendiregistris nr 18-6/711-15 all), et ta soovib osaleda Rõuge Vallavolikogu töös.

Arvestades eeltoodut ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lg 1 p 2, § 20 lg 1, lg 2, lg 5 ja lg 6, Rõuge valla valimiskomisjoni 20. oktoobri 2017 otsuse nr 17-8 Rõuge „Vallavolikogu liikmete registreerimine“ ja 20. oktoobri 2017 otsuse nr 17-9 „Rõuge Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine“ Rõuge valla valimiskomisjon
o t s u s t a b:

1. Lugeda Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjas valimisringkonnas nr 5 Rõuge Vallavolikogu liikme Rainer Visseli volitused lõppenuks tema 23.10.2017 avalduse alusel.

2. Määrata valimisringkonnas nr 5 Rõuge Vallavolikogu liikmeks Igor Raju Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjast.

3. Rõuge Vallavolikogu liikme Igor Raju volitused algavad käesoleva otsuse jõustumise hetkest.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

5. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 64 alusel võib üksikisik, kandidaat, valimisliit ja erakond, kes leiab, et tema õigusi on otsusega rikutud, esitada Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse otsuse tühistamiseks. Kaebus esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.


/allkirjastatud digitaalselt/
Mare Tiivoja
Rõuge valla valimiskomisjoni esimees

Uudis lisatud: 25.10.17 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru