Olev Mõttuse volituste ennetähtaegne lõppemine ja Rõuge Vallavolikogu liikme määramine

Tagasi

RÕUGE VALLA VALIMISKOMISJONI
O T S U S

Haanja 25. oktoober 2017 nr 17-13

Rõuge Vallavolikogu liikme Olev Mõttuse volituste ennetähtaegne lõppemine
ja Rõuge Vallavolikogu liikme määramine

Rõuge Vallavolikogu liige, Valimisliit Meie Vald nimekirjas valimisringkonnas nr 4 kandideerinud Olev Mõttus, on 23.10.2017 esitanud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lg 3.1 alusel avalduse (registreeritud 23.10.2017 Rõuge valla dokumendiregistris nr 18-6/711-4 all), milles ta loobub Rõuge Vallavolikogu liikme kohast.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 2 kohaselt lõpevad volikogu liikme volitused enne tähtaega seoses tagasiastumisega. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 20 lg 1 kohaselt astub volikogu liikme tagasiastumise korral tema asemele volikogu asendusliige, kes määratakse valimiskomisjoni otsusega kinnitatud asendusliikmete nimekirja alusel. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 20 lg 5 alusel saab volikogu liikme volituste lõppemisel volikogu liikmeks sama erakonna või valimisliidu valimata jäänud kandidaat, kes kandideeris samas valimisringkonnas, milles kandideeris asendatav volikogu liige.

Rõuge valla valimiskomisjoni 20. oktoobri 2017 otsuse nr 17-9 “Rõuge Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” kohaselt tuleb Olev Mõttuse asemele Rõuge Vallavolikogus määrata Valimisliit Meie Vald valimisringkonna nr 4 nimekirjast esimene asendusliige, kelleks on Sälly Jaaska. Sälly Jaaska on 23. oktoobril 2017 kinnitanud (avaldus registreeritud 23.10.2017 Rõuge valla dokumendiregistris nr 18-6/711-7 all) osalemist Rõuge Vallavolikogu töös.

Arvestades eeltoodut ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lg 1 p 2, § 20 lg 1, lg 2 ja lg 5, Rõuge valla valimiskomisjoni 20. oktoobri 2017 otsuse nr 17-8 „Rõuge Vallavolikogu liikmete registreerimine“ ja 20. oktoobri 2017 otsuse nr 17-9 „Rõuge Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine“ Rõuge valla valimiskomisjon
o t s u s t a b:

1. Lugeda Valimisliit Meie Vald nimekirjas valimisringkonnas nr 4 Rõuge Vallavolikogu liikme Olev Mõttuse volitused lõppenuks tema 23.10.2017 avalduse alusel.

2. Määrata valimisringkonnas nr 4 Rõuge Vallavolikogu liikmeks Sälly Jaaska Valimisliit Meie Vald nimekirjast.

3. Rõuge Vallavolikogu liikme Sälly Jaaska volitused algavad käesoleva otsuse jõustumise hetkest.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

5. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 64 alusel võib üksikisik, kandidaat, valimisliit ja erakond, kes leiab, et tema õigusi on otsusega rikutud, esitada Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse otsuse tühistamiseks. Kaebus esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.


/allkirjastatud digitaalselt/
Mare Tiivoja
Rõuge valla valimiskomisjoni esimees

Uudis lisatud: 25.10.17 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru