Tiit Ojaotsa volituste ennetähtaegne lõppemine ja Rõuge Vallavolikogu liikme määramine

Tagasi

RÕUGE VALLA VALIMISKOMISJONI
O T S U S

Haanja 25. oktoober 2017 nr 17-11

Rõuge Vallavolikogu liikme Tiit Ojaotsa volituste ennetähtaegne lõppemine
ja Rõuge Vallavolikogu liikme määramine

Rõuge Vallavolikogu liige, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjas valimisringkonnas nr 2 kandideerinud Tiit Ojaots, on 21.10.2017 esitanud avalduse (registreeritud 23.10.2017 Rõuge valla dokumendiregistris nr 18-6/711 all), milles ta taandab end Rõuge Vallavolikogu liikme kohalt.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 2 kohaselt lõpevad volikogu liikme volitused enne tähtaega seoses tagasiastumisega. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 20 lg 1 kohaselt astub volikogu liikme tagasiastumise korral tema asemele volikogu asendusliige, kes määratakse valimiskomisjoni otsusega kinnitatud asendusliikmete nimekirja alusel. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 20 lg 5 alusel saab volikogu liikme volituste lõppemisel volikogu liikmeks sama erakonna või valimisliidu valimata jäänud kandidaat, kes kandideeris samas valimisringkonnas, milles kandideeris asendatav volikogu liige.

Rõuge valla valimiskomisjoni 20. oktoobri 2017 otsuse nr 17-9 “Rõuge Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” kohaselt tuleb Tiit Ojaotsa asemele Rõuge Vallavolikogus määrata Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjast esimene asendusliige, kelleks on Riita Umbleja. Riita Umbleja on 23. oktoobril 2017 teatanud kirjalikult (avaldus registreeritud 24.10.2017 Rõuge valla dokumendiregistris nr 18-6/711-8 all) enda volikogu mandaadist loobumisest. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 20 lg 6 kohaselt kui asendusliige teatab kirjalikult oma loobumisest või ei saa volikogu töös osaleda sama seaduse § 18 1. lõikes märgitud põhjustel, kaotab asendusliige oma koha asendusliikmete nimekirjas.

Kuna Riita Umbleja on volikogu mandaadist loobunud, tuleb Rõuge valla valimiskomisjoni 20. oktoobri 2017 otsuse nr 17-9 “Rõuge Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” kohaselt Tiit Ojaotsa asemele Rõuge Vallavolikogus määrata Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjast teine asendusliige, kelleks on Ain Pajo. Ain Pajo on 24.10.2017 kirjalikult teatanud (avaldus registreeritud 24.10.2017 Rõuge valla dokumendiregistris nr 18-6/711-14 all), et ta soovib osaleda Rõuge Vallavolikogu töös.

Arvestades eeltoodut ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lg 1 p 2, § 20 lg 1, lg 2, lg 5 ja lg 6, Rõuge valla valimiskomisjoni 20. oktoobri 2017 otsuse nr 17-8 „Rõuge Vallavolikogu liikmete registreerimine“ ja 20. oktoobri 2017 otsuse nr 17-9 „Rõuge Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine“ Rõuge valla valimiskomisjon
o t s u s t a b:

1. Lugeda Erakond Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjas valimisringkonnas nr 2 kandideerinud Rõuge Vallavolikogu liige Tiit Ojaots tagasiastunuks tema 21.10.2017 avalduse alusel.

2. Määrata valimisringkonnas nr 2 Rõuge Vallavolikogu liikmeks Ain Pajo Erakond Isamaa ja Res Publika Liit nimekirjast.

3. Rõuge Vallavolikogu liikme Ain Pajo volitused algavad käesoleva otsuse jõustumise hetkest.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

5. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 64 alusel võib üksikisik, kandidaat, valimisliit ja erakond, kes leiab, et tema õigusi on otsusega rikutud, esitada Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse otsuse tühistamiseks. Kaebus esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Mare Tiivoja
Rõuge valla valimiskomisjoni esimees

Uudis lisatud: 25.10.17 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru