Mõniste Vallavolikogu 5.10.2017 istungil arutati:

Tagasi

• Muudeti huvitegevuse ja –hariduse toetamise korda. Viie kuni üheksateistaastaste laste ja noorte huvitegevuses või huvihariduses osalemiseks saab edaspidi taotleda transporditoetust, mida makstakse huvikoolis või huvitegevuses osalemise kulude katmiseks ning laagris või võistlusel osalemise toetust. Toetuste maksmise otsustab vallavalitsus.
Transporditoetuse taotluses märgitakse:
1) taotleja andmed, huvitegevuses osaleja andmed;
2) huvikool, spordi- või huviklubi, mille tegevuses osalemiseks transporditoetust taotletakse;
3) transpordikulude kirjeldus.
Taotlusele lisatakse kulu tõendavad dokumendid. Transporditoetuse suurus kuni 30 eurot ühe huvitegevuses osaleja kohta kuus.
Laagris või võistlusel osalemise toetuse saamiseks tuleb esitada taotleja andmed, laagris või võistlusel osaleja andmed, kulude kirjeldus ning millises laagris või millisel võistlusel osalemiseks toetust taotletakse. Taotlusele lisatakse kulu tõendavad dokumendid.
Muudetud määruse terviktekst avaldatakse Riigi Teatajas.

• Võeti vastu Rõuge valla põhimäärus. Rõuge valla põhimäärus jõustub 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Samal päeval kaotab kehtivuse Mõniste valla põhimäärus.

• Kinnitati Mõniste valla 2017. aasta esimene lisaeelarve.

• Rõuge valla ametiasutuse ametnikele ja töötajatele kehtestati sotsiaalsed garantiid ametist või töölt vabastamisel, kui vabastamine toimub haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökoha koondamisega.

• Muudeti Mõniste Rahvamaja struktuuri ja töötajate koosseisu. Mõniste Rahvamaja struktuuri lisati kunstilise juhi ametikoht.

• Kiideti heaks Misso alevikku tuletõrjedepoo ehitamiseks kuni 130 000 euro suuruse rahalise kohustuse võtmine.

• Vallavara võõrandamiseks otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine.

Uudis lisatud: 10.10.17 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru