Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor

Tagasi

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor on avatud alates 10. aprillist 2017.

Taotluste esitamise tähtaeg on 12. juuni 2017. Taotlused esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt vallavalitsuse tööpäeva lõpuks.

Maksimaalne toetus on 6500 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 66,67% ja taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%.

Toetatavad tegevused

• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).


Tingimused
• Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
• Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
• Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta

Aruanne
Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:
• kulu- ja maksedokumentide koopiad,
• veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.


Täiendav info ja taotlusvormid on avaldatud EASi kodulehel

Vallavalitsuses nõustab taotlejaid majandusspetsialist Liisi Kurvits telefon 7864725 liisi.kurvits@moniste.eeUudis lisatud: 10.04.17 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru